Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Wandeloogst

Algemeen

– Vóór het boeken van een activiteit bij Wandeloogst dienen de Algemene Voorwaarden zorgvuldig
gelezen te worden.
– Door het betalen van de factuur wordt een bindend contract aangegaan tussen de cursist en
Wandeloogst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden.
– Wandeloogst behoudt zich het recht om de deelname van een cursist of groep te weigeren zonder
opgave van reden.
– Wandeloogst spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige cursus tot stand te brengen.


Aanmelding workshops, wandelingen of lezingen

Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
– De cursist boekt via een mail of het contactformulier op de website.
– Door het boeken van een activiteit verklaart de cursist zich akkoord met de algemene
voorwaarden.
– Wandeloogst stuurt een e-mail meer informatie met daarbij het verschuldigde bedrag
– De cursist maakt het volledige bedrag over op rekening NL69 ASNB 0708 4800 63 t.n.v. G.
Jansen te ‘s-Hertogenbosch, onder vermelding van de naam van de deelnemer en de gekozen
activiteit.
– Wandeloogst bevestigt per e-mail de definitieve deelname; de overeenkomst is gesloten.
– De cursist ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de activiteit de resterende informatie.

Aanmelding cursussen

Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
– De cursist boekt via een mail of het contactformulier op de website.
– Door het boeken van een activiteit verklaart de cursist zich akkoord met de algemene
voorwaarden.
– Wandeloogst stuurt per e-mail een factuur.
– De cursist maakt het volledige bedrag over op rekening NL69 ASNB 0708 4800 63 t.n.v. G.
Jansen te ‘s-Hertogenbosch, onder vermelding van het factuurnummer.
– Wandeloogst bevestigt per e-mail de definitieve deelname; de overeenkomst is gesloten.
– De cursist ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de cursus de resterende informatie.

Aanmelding groepen

Indien een groep zich aanmeldt verloopt het contact via één persoon. Deze persoon (de
contactpersoon) is verantwoordelijk voor de aanmelding, het (indien van toepassing) verspreiden
en terugsturen van de cursusovereenkomst, de betaling en het verspreiden van de resterende
informatie.
Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
– De contactpersoon stuurt een offerte aanvraag via het contactformulier op de website of per email.
– Wandeloogst maakt de offerte en verstuurt die per e-mail naar de contactpersoon.
– De contactpersoon geeft binnen de aangegeven periode wel/ niet akkoord op de offerte.
– Een akkoord op de offerte betekent automatisch ook een akkoord op de algemene voorwaarden.
– Na akkoord verstuurt Wandeloogst een factuur.
– De contactpersoon maakt het volledige cursusbedrag over op rekening NL69 ASNB 0708 4800 63
t.n.v. G. Jansen te ‘s-Hertogenbosch, onder vermelding van het factuurnummer.
– Wandeloogst bevestigt per e-mail de definitieve deelname: de overeenkomst is gesloten.
– De contactpersoon ontvangt een week voor het begin van de cursus de resterende informatie.

Betalingsvoorwaarden

Het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 2 weken na factuurdatum overgemaakt te worden op
rekening NL69 ASNB 0708 4800 63 t.n.v. G Jansen te ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van het
factuurnummer.

Annulering door deelnemer of cursist

Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
– Tot 2 weken voor de cursus: 50% van het cursusgeld.
– Tussen 2 weken voor de cursus en het begin van de cursus: het volledige cursusbedrag.
– Annulering dient per e-mail te geschieden. Wandeloogst bevestigt je annulering per e-mail.

Annulering door Wandeloogst

– Wandeloogst behoudt zich het recht om een cursus te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in
geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtsituatie dan
ook. In dat geval biedt Wandeloogst de cursist steeds het best mogelijke alternatief aan.
– Indien er geen alternatief gevonden wordt, wordt het volledige cursusgeld teruggestort.
– Wandeloogst heeft het recht de overeenkomst tot 1 week voor het begin van de cursus op te
zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld op de
website. De cursist krijgt het reeds betaalde cursusgeld volledig terug.

Verzekering

– De cursist is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door een dekkende
ziektekostenverzekering, reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.

Uitsluiting van deelname

– Wandeloogst behoudt zich het recht om een cursist uit te sluiten van verdere deelname mocht deze
overmatig alcohol of drugs gebruikt hebben of gebruiken kort voor of tijdens de cursus. Dit uit
veiligheidsoverwegingen en omdat het niet past in de aard van de cursussen. De begin- en eindtijd
van de cursus staat vermeld op de website. – De deelnemer dient de instructies van de instructeur in
verband met veiligheid, programma en groepsgebeuren altijd te volgen. Bij het niet volgen van de
instructies kan een cursist uitgesloten worden van verdere deelname.
– Ongemakken en kosten die uit de twee bovengenoemde punten voortvloeien zijn voor rekening
van de cursist. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling
van het cursusgeld.

Risico en Aansprakelijkheid

– Alle cursussen zijn niet gevaarlijk, desondanks is het onderstaande in acht te nemen.
– Alle cursussen vinden plaats buiten in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is.
Ondanks dat Wandeloogst alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te
minimaliseren, accepteert de cursist dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Wandeloogst
de schuld treft.
– Wandeloogst accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn
van nalatigheid van Wandeloogst.
– Wandeloogst is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de
instructies van de instructeur door de cursist, niet tijdens en niet na de cursus.
– Wandeloogst is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de
cursist.
– Medische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een cursus, dienen
doorgegeven te worden aan Wandeloogst (denk aan voedselallergieën, allergieën voor bepaalde
insecten e.d.).
– Als een cursist een levensbedreigende (voedsel-)allergie heeft, dient dit altijd gemeld te worden.
Wandeloogst en de cursist overleggen samen de mogelijkheden m.b.t. de maaltijden.
– Indien Wandeloogst materiaal ter beschikking stelt, dient de cursist verantwoord met dit materiaal
om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht
worden.

Klachten

– In geval dat een cursist een klacht heeft over de cursus, dient de cursist deze tijdens de cursus te
melden bij de cursusleider, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen.
– Een klacht die na het beëindigen van de cursus wordt gemeld, heeft geen invloed op de reeds
gevolgde cursus. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige cursussen.
– Een klacht leidt niet tot het terugbetalen van het cursusgeld.

Wandeloogsteetbare planten zoeken, proeven en bereiden
Papenhulst 26 5211 LC ’s-Hertogenbosch 06-30607691
Rekeningnummer: NL69 ASNB 0708 4800 63
KvK-nummer: 60813423 BTW-nummer: NL149045402B01
www.wandeloogst.nl         info@wandeloogst.nl

laatste update:Januari 2017
Download deze Algemene Voorwaarden